Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

 1. υπενθυμίζει ότι η συνοχή είναι ένας από τους στόχους της ΕΕ που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ και αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης και των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ένωσης και η κύρια πολιτική της στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων, με προϋπολογισμό ύψους 351,8 δισεκατομμυρίων EUR για το ΠΔΠ 2014-2020, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ΠΔΠ, και τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτόν τον ρόλο και στο επόμενο ΠΔΠ, χωρίς περαιτέρω περικοπές, καθώς και ότι οι νέες πρωτοβουλίες της Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από νέους και επαρκείς οικονομικούς πόρους και να εξετάζονται βάσει της διαδικασίας συναπόφασης·
 2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής βασίζεται σε μια πολιτική αλληλεγγύης, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που θέτουν οι Συνθήκες, να προωθείται και να υποστηρίζεται η συνολική αρμονική ανάπτυξη των κρατών μελών και των περιφερειών, ενώ προωθεί τη διαπεριφερειακή συνεργασία και έχει ως στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες μεταξύ και εντός των περιφερειών της Ένωσης, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι καμία περιφέρεια δεν θα υστερεί, λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών προκλήσεων· θεωρεί ότι συμβάλλει στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και στην επίτευξη βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης· σημειώνει ότι η προσθετικότητα μπορεί να συμβάλει στην ισόρροπη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων σε συνδυασμό με όλες τις διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων·
 3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες πληρωμών για την περίοδο 2007-2013, καθώς και για τη σταθερή βελτίωση της εκτέλεσης των πληρωμών και την αύξηση του ποσοστού επιλογής έργων, καθώς και για το γεγονός ότι ο ρυθμός επιλογής των έργων επιτόπου έχει φτάσει επιτέλους στα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και τα έχει υπερβεί, δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν στο 83 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ποσοστό αυτό και καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει περαιτέρω τα κράτη μέλη που υστερούν, ώστε να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους·
 4. σημειώνει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 2,5 % για τον υποτομέα 1β στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών στο σύνολό τους αυξήθηκαν κατά 6,4 %·
 5. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διδαχτούν από την εν λόγω περίοδο προγραμματισμού, ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω κρίση πληρωμών ή σχετική καθυστέρηση στο μέλλον· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η καθυστερημένη έναρξη και υλοποίηση των προγραμμάτων οδήγησαν σε συσσώρευση αιτήσεων πληρωμών·
 6. υπογραμμίζει ότι για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ προβλέπονται ειδικά μέτρα, κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, ως προς τους όρους πρόσβασης στα κονδύλια, που είναι αναγκαία και ζωτικής σημασίας για να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών και να υλοποιηθούν, ως εκ τούτου, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης, του σημαντικού αντίκτυπου που έχει η γεωγραφική τους απόσταση σε επίπεδο υποδομών και της ιδιαίτερης έκθεσής τους στις συνέπειες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή·
 7. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2020· υπογραμμίζει την απόδοση των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς κάθε ένα ευρώ που επενδύεται αποφέρει 2,74 ευρώ για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·
 8. τονίζει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για τη συνοχή, καίρια σημασία έχει η συνεργασία περιφερειακών, τοπικών, δημοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ο διάλογος με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ομάδων που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα σε εθνοτικό και θρησκευτικό επίπεδο, σε επίπεδο ηλικίας, ατόμων με αναπηρία, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·
 9. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών και εμμένει στην άποψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση σε πνεύμα αλληλεγγύης·
 10. ζητεί να διενεργηθεί διαδικασία επαναπρογραμματισμού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μετά τη συμφωνία που επετεύχθη στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2019 όσον αφορά τη σημαντική αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων· επιμένει ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της φυγής των νέων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·
 11. εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις ενδεχόμενου Brexit χωρίς συμφωνία και ιδίως για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες στην πολιτική συνοχής και στις διασυνοριακές περιφέρειες· τονίζει τη σημασία των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ και ζητεί μετ’ επιτάσεως να περιοριστούν, στο πλαίσιο αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερο οι δημοσιονομικές επιπτώσεις του Brexit στην πολιτική συνοχής·
 12. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την ορθή προετοιμασία και εφαρμογή των έργων επιτόπου·
 13. σημειώνει ότι το οικονομικό έτος 2020 είναι το τελευταίο του τρέχοντος ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προετοιμασία και η ομαλή προσαρμογή στη νέα δημοσιονομική περίοδο·
 14. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο στόχος της διάθεσης του 20 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για το κλίμα δεν θα επιτευχθεί για το ΠΔΠ 2014- 2020, και παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των δαπανών για το κλίμα για το 2020· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λάβουν δεόντως υπόψη τη σημαντική συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής για τις επενδύσεις στην προστασία του κλίματος και για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να γεφυρωθεί το κενό ύψους 3,5 3,5 δισεκατομμυρίων EUR που υπάρχει στον προϋπολογισμό όσον αφορά το κλίμα, καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί η διάθεση δημόσιων πόρων για τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού·
 15. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί επαρκής στήριξη για δράσεις που εστιάζουν ειδικά στις πτυχές της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να προκύψουν από απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, όπως ο παροπλισμός πυρηνικών σταθμών· υπενθυμίζει την ανάγκη διαρθρωτικής μετάβασης των 41 περιφερειών που εξαρτώνται από τον άνθρακα, μέσω της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα του άνθρακα, καθώς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία μέσω της θέσπισης ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με επαρκείς πόρους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, προκειμένου η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 να πραγματοποιηθεί με δίκαιο και ισότιμο τρόπο·
 16. σημειώνει ότι, για τις μεταφορές στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 2020 θα είναι το δεύτερο έτος κατά το οποίο μπορεί να ζητηθεί περαιτέρω προχρηματοδότηση για δράσεις που ξεκίνησαν το 2014, το 2015 ή το 2016, και το τελευταίο έτος για επαναδιάθεση αχρησιμοποίητων πόρων·
 17. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να υποστεί μεταφορές πιστώσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων να επιτύχουν τους στόχους τους·
 18. σημειώνει ότι το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της πολιτικής για τη συνοχή· υπενθυμίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες της Ένωσης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πρόσθετους πόρους και όχι εις βάρος των μακροχρόνιων πολιτικών της Ένωσης· σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής και η οικονομική διακυβέρνηση ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς στόχους και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο·
 19. εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση των πιστώσεων του Ταμείου Συνοχής σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και επισημαίνει τον κίνδυνο να διευρυνθεί το αναπτυξιακό χάσμα όσον αφορά τις βασικές υποδομές, ιδίως τις υποδομές μεταφορών· ζητεί περισσότερο ευέλικτους δημοσιονομικούς μηχανισμούς που θα διευκολύνουν την ανακατανομή της χρηματοδότησης σε πρόσθετες επενδύσεις σε βασικές υποδομές, ιδίως υποδομές ΔΕΔ-Μ, ως κινητήρια δύναμη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ένταξης σε επίπεδο Ένωσης, στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σαφή υστέρηση στην ανάπτυξη·
 20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαφανή, δίκαιη και υπεύθυνη χρήση των πόρων της Ένωσης