Η επιδημική έξαρση του Covid-19 ανέδειξε τη σημασία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, είχε όμως ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της συμφωνίας για το ΠΔΠ 2021-2027, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021 θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω του Covid-19. Με τα δεδομένα αυτά προτείνεται μεταβατικός κανονισμός σε συμφωνία με το άρθρο 312 παράγραφο 4 ΣΛΕΕ, ο οποίος θα παράσχει ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητικό βαθμό προβλεψιμότητας και συνέχειας στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και θα αποτελέσει την απάντηση της ΕΕ στις άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επιδημικής έκρηξης του Covid-19. Το προτεινόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει νομοθετικές προτάσεις για την άρση ή την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών και, όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, επικαιροποίηση των σχετικών χρηματικών ποσών βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020.