Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες μεταξύ άλλων καλούνται να διαχειριστούν τους περιορισμούς που υφίσταται η οικονομική δραστηριότητα τους. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα έκτακτης ανάγκης στον τομέα του εταιρικού δικαίου για να στηρίξουν και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν καλύπτουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες(SE) και τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες(SCE), διότι τα καταστατικά τους είναι κανονισμοί της ΕΕ, οι οποίοι δεν δύναται να τροποποιηθούν με εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών. Ειδικότερα, οι SE και SCE λόγω των μέτρων εγκλεισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την τήρηση της προθεσμίας που θέτουν οι κανονισμοί για τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης. Η παρούσα πρόταση έρχεται να καλύψει το κενό θεσπίζοντας, σε επίπεδο ΕΕ, προσωρινή παρέκκλιση και παρέχοντας έτσι ευελιξία για τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσής τους εντός 12 μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2020. Τέλος, τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν ότι επιτρέπεται στις SE και SCE να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων.