Η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη χάραξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας ο κανονισμός (ΕΕ)1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπει ότι κάθε σχετική δραστηριότητα υπόκειται σε διαχείριση με τρόπο συμβατό προς τους στόχους της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών, της απασχόλησης, καθώς και της συμβολής στη διαθεσιμότητα επισιτιστικών πόρων. Οι εν λόγω στόχοι και αρχές πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης στον τομέα της αλιείας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την συμμόρφωση των διεθνών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, η διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού(ICCAT) χρήζει τροποποιήσεων ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, καθώς και των θυννοειδών που αλιεύονται. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διευρύνουν σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της ICCAT, ώστε να περιλαμβάνονται ρητά οι καρχαρίες και τα σαλάχια και ακολούθως να θεσπιστεί μια ολοκληρωμένη νομική βάση για την προστασία τους. Επιπλέον, ενισχύεται σημαντικά η ικανότητα της ICCAT να διαχειρίζεται τη στοχευμένη αλιεία καρχαρία και εκσυγχρονίζονται οι μέθοδοι εργασίας και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της επιτροπής ICCAT, προκειμένου να θωρακιστεί ενώπιον των τρέχουσων και μελλοντικών προκλήσεων. Τέλος, εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της σύμβασης με εκείνες άλλων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας(ΠΟΔΑ) ανά τον κόσμο.