Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη βιομηχανία των αερομεταφορών είναι τεράστιες. Ο Απρίλιος του 2020 παρουσιάζει μείωση στις πτήσεις της τάξης του 66% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IATA (International Air Transport Association), οι απώλειες για τον κλάδο μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 290 δισ. ευρώ παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/101/ΕΚ, οι αεροπορικές δραστηριότητες εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας προβλέπεται ειδικό αποθεματικό για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Ωστόσο, εν όψει της εφαρμογής του συστήματος CORSIA, έχουν ανασταλεί όλες οι πρόσθετες δωρεάν κατανομές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Ως αποτέλεσμα, δυνητικά ωφελούμενοι αερομεταφορείς βρίσκονται στην εξαιρετικά δυσμενή θέση να είναι αναγκασμένοι να υποβάλλουν δικαιώματα ρύπων, χωρίς η δωρεάν κατανομή να ανταποκρίνεται στη δραστηριότητά τους.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Προβλέπονται ενέργειες για την άμεση και κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση του ειδικού αποθεματικού, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στον ήδη επιβαρυμένο κλάδο των αερομεταφορών;