Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, η πανδημία θα προκαλέσει ισχυρότατη οικονομική ύφεση στα ευρωπαϊκά κράτη, με τα κράτη του Νότου να πλήττονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, το ποσοστό ύφεσης υπολογίζεται σε 9,7%, το υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών, για την Ιταλία σε 9,5% και για την Ισπανία 9,4%. Ειδικά η ανεργία εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στο 19,9%, στα υψηλότερα επίπεδα πανευρωπαϊκά, ενώ οι επενδύσεις στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 30%.*

Βάσει των παραπάνω στοιχείων και δεδομένου του μεγάλου αντίκτυπου στην οικονομία λόγω της σημασίας του τομέα του τουρισμού, καθώς και της υψηλής αναλογίας πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να χρηματοδοτήσει προγράμματα ή να διαθέσει κονδύλια για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού στα πληττόμενα από την πανδημία ευρωπαϊκά κράτη, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να επιβιώσουν μέχρι την οριστική άρση των περιορισμών διασυνοριακών μετακινήσεων και των απαγορεύσεων των αεροπορικών μεταφορών που επεβλήθησαν για τον περιορισμό της πανδημίας;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή πρότεινε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης[1]. Ο τουρισμός είναι ένας εγκάρσιος τομέας και μπορεί να ωφεληθεί από διάφορα μέσα και ταμεία της ΕΕ, τα οποία καθιστούν δυνατή τη συνεργασία, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της ενωσιακής δράσης, ενώ προσφέρουν στους παράγοντες του τουρισμού τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σύγκριση με αυτήν που θα μπορούσε να παράσχει ένα μεμονωμένο πρόγραμμα και μία μόνο γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό.

 

Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, δίνεται έμφαση στις θέσεις εργασίας, στη ρευστότητα και στη φερεγγυότητα των εταιρειών μέσω, μεταξύ άλλων, του REACT-EU[2]. Πιο μακροπρόθεσμα, η πολιτική συνοχής, για την οποία θεσπίστηκε ειδικός στόχος για τον τουρισμό[3], το InvestEU[4], το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά[5], το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»[6], το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»[7] και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[8] μπορούν να στηρίξουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και άλλες επενδυτικές ανάγκες του τομέα.

 

Τα τελικά προγράμματα, η διάρθρωση και τα δημοσιονομικά τους κονδύλια εξαρτώνται από την τελική έκβαση των συζητήσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα στοιχεία της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη[9].

 

Μετά από μαζικές ακυρώσεις υπηρεσιών μεταφοράς δρομολογίων και οργανωμένων ταξιδιών λόγω της νόσου COVID-19, οι μεταφορείς και οι διοργανωτές προσέφεραν στους πελάτες κουπόνια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ταμειακών ροών και των κινδύνων αφερεγγυότητας. Η Επιτροπή καθόρισε[10] τις δυνατότητες λήψης μέτρων στήριξης για τα κράτη μέλη και τον κλάδο με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί προστασίας από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των μεταφορέων και των πρακτορείων ταξιδιών ή συστήματα εγγύησης για κουπόνια. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να συστήσει ευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων ταξιδιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να δημιουργήσουν μηχανισμούς προστασίας από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των μεταφορέων και των πρακτορείων ταξιδιών ή συστήματα εγγύησης για κουπόνια.

 

[1] Το σχέδιο ανάκαμψης συνίσταται στο μέσο έκτακτης ανάγκης Next Generation EU και στο ανανεωμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027· https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940 Ολοκληρωμένη επισκόπηση της αντιμετώπισης του κορονοϊού από την Επιτροπή διατίθεται εδώ: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el

[2]COM/2020/451 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2020:0451:FIN.

[3]COM/2020/452 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0452.

[4] COM/2020/403 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597746800787&uri=CELEX:52020PC0403.

[5] COM/2018/441 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0441.

[6]Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που ωφελούν τον τομέα. COM/2020/459 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0459.

[7]COM/2018/366 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A366%3AFIN.

[8] COM/2020/408 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:408:FIN.

[9]Σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία έγκρισης· ειδικότερα, την απόφαση για τους ιδίους πόρους, τον κανονισμό για το ΠΔΠ, τη διοργανική συμφωνία και την τομεακή νομοθεσία.

[10]ΕΕ L 151 της 14.5.2020, σ. 10, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:151:FULL&from=SL.