Η παρέμβασή μου στην επιτροπή ITRE, ως εισηγητής του ΕΛΚ, σχετικά με τις προοπτικές των ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης δανείων του δημόσιου τομέα του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης.

 

Ως ΕΛΚ,

Συμφωνούμε

• Eίναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη σημασία των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα αυξήσουν περαιτέρω το αντίκτυπο των Δανείων Διευκόλυνσης του Δημοσίου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

• Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των επιλέξιμων φορέων οι οποίοι θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ώστε να συμπεριληφθούν και ιδιωτικοί φορείς υπό την προϋπόθεση πως τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα εκπληρώνουν το σκοπό/αποστολή δημόσιας υπηρεσίας.

Υποστηρίζουμε

• Την πρόταση σχετικά με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρόταση στην οποία το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές και διευκολύνει έναν αποτελεσματικό και οικονομικά προσιτό τρόπο αλλαγής καυσίμου από πηγές ενέργειας με βαρύ αποτύπωμα άνθρακα σε λιγότερο ρυπογόνες.

Η άποψή μου

‣ Ο ρόλος του φυσικού αερίου ως καυσίμου μετάβασης και των σχετικών υποδομών του ως ''τεχνολογία-γέφυρα'' για μελλοντικές ενεργειακές λύσεις, όπως το υδρογόνο, θα πρέπει να απεικονίζεται στον κανονισμό για των Δανείων Διευκόλυνσης του Δημόσιου Τομέα.

‣ Η διευκόλυνση πρέπει να είναι ευέλικτη. Ως εκ τούτου και έχοντας κατά νου ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο των επιλέξιμων φορέων, πιστεύω ότι η υποχρεωτική απαίτηση για την ύπαρξη επιχορήγησης είναι υπερβολικά δύσκολη και περιοριστική. Ως εκ τούτου, θα υποβάλλουμε σχετική τροπολογία για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

‣ Εντόπισα πως ως μέρος του ελέγχου επιλεξιμότητας, μια άλλη απαίτηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι τα σχέδια δεν θα λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης. Θεωρώ αυτή την προσέγγιση περιοριστική όταν αναζητούμε συμπληρωματικότητα μεταξύ των κονδυλίων της ΕΕ. Κατά συνέπεια, θα υποβάλλουμε τροπολογία και για τον προαναφερθέντα λόγο.