Το άρθρο μου στο www.worldenergynews.gr

Η ανάπτυξη των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το κλειδί για να οδηγηθούμε στην ενεργειακή αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις

Η στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ταχύτερη επίτευξη του στόχου κλιματικής ουδετερότητας το 2050 και συγχρόνως συνιστά μια σημαντική πρόκληση για τους πολίτες. Η επίτευξη στόχου παραγωγής από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της τάξεως των 60 GW έως το 2030 και 340 GW έως το 2050, απαιτεί συντονισμένες ενέργειες με απλοποίηση του αδειοδοτικού και ρυθμιστικού πλαισίου .

Πρωτίστως όμως για να εγκατασταθούν οι απαραίτητες υποδομές απαιτείται δημόσια αποδοχή και συναίνεση για τη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων που θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή τοπικών επενδυτικών σχημάτων . Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η τρέχουσα απόδοση των εγκαταστάσεων υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 GW ετησίως, οφείλουμε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις ώστε οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελέσουν βασικό στοιχείο του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ έως το 2050.


Τα βασικά σημεία της πορείας αυτής της προσπάθειας είναι κατά τη γνώμη μου τα ακόλουθα:

  • H ορθή χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για την των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Μεσόγειος είναι μια πολλά υποσχόμενη τοποθεσία για την επέκταση της υπεράκτιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, δεν έχει ωστόσο ακόμη αναπτύξει το δυναμικό της.Οι βέλτιστες πρακτικές από τις πιο ώριμες αγορές ,όπως είναι η Βόρεια Θάλασσα, μπορούν να δώσουν την κατάλληλη ώθηση για επιτάχυνση των επενδύσεων και συγχρόνως να αποτέλεσουν παράδειγμα για την αύξηση της αποδοχής των έργων αυτών απο το κοινό.
  • Προκειμένου να ελευθερωθεί το δυναμικό των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρειαζόμαστε καταλληλότερες διαδικασίες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με τη συμμετοχή στη διαβούλευση των τοπικών κοινωνιών, πάντα με σεβασμό στους υφιστάμενους στόχους για τη φύση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Είναι επομένως ουσιώδες να υπάρξει συστηματική και επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι διαφορετικές τεχνολογίες και οι υποδομές υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Είναι επίσης κομβικής σημασίας η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου που θα προωθεί την υγιή συνύπαρξη μεταξύ υπεράκτιων υποδομών και άλλων χρήσεων του θαλάσσιου χώρου και θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η επιτάχυνση χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμες τεχνολογίες, όπως οι πλωτές εγκαταστάσεις υπεράκτιας αιολικής, ηλιακής, κυματικής και παλιρροϊκής ενέργειας και η υπεράκτια παραγωγή πράσινου υδρογόνου θα πρέπει να αποτελέσει βασική παράμετρο στην ταχεία ανάπτυξη υπεράκτιων έργων- Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται για να επιδιωχθεί η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2050 εκτιμάται ότι ανέρχονται σε σχεδόν 800 δισεκατομμύρια EUR, χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες, τόσο για την ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα βαθέα ύδατα όσο και για την ανάπτυξη γραμμών διασύνδεσης πολλαπλών σκοπών (MPI).
  • Δεδομένου ότι η συνολική διαδικασία ανάπτυξης έργων υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ήδη χρονοβόρα, εάν δεν συντομευτεί η αδικαιολόγητα μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό δεν αποτελεί λεκτική υπερβολή, αφού έργα που θα εκκινήσουν εντός της επόμενης διετίας αποκλείεται να είναι έτοιμα πριν το 2030! Θα μπορούσε επομένως για τη διασφάλιση επιτάχυνσης και απλοποίησης των διαδικασιών, να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ για τη χορήγηση αδειών με ενοποιημένα δικαιολογητικά και προαπαιτούμενα, με τον οποίο θα απλουστεύεται η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα εναρμονίζονται οι εθνικές προσεγγίσεις.
  • Η συνεργασία των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής χρήσης των υπεράκτιων ενεργειακών πόρων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής. Mέσω αυτής της συνεργασίας, θα επιτευχθεί κοινός σχεδιασμός, με γνώμονα την άρση των ρυθμιστικών φραγμών, καθώς και με τη δημιουργία περιφερειακών χαρτών θαλάσσιας χωροταξικής χρήσης, οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα αναθεωρούνται τακτικά μέσω ενός κοινού πλαισίου παρακολούθησης.


Η ανάπτυξη των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Είναι ωστόσο το κλειδί για να οδηγηθούμε στην ενεργειακή αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η ορθή χωροθέτηση των σχετικών έργων , οι συνθήκες της αγοράς, η δημιουργία νέων υποδομών, και η απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου συνιστούν τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε προκειμένου η ανάπτυξη και η παραγωγή καθαρής ενέργειας από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελέσει προτεραιότητα μας και στην Ελλάδα ενισχύοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων στο ενεργειακό μας μείγμα και προσφέροντας στους πολίτες πολλή πράσινη , καθαρή και φθηνή ενέργεια