Η μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τον κλιματικό νόμο. Το πεδίο μας είναι να δώσουμε μια στρατηγική που θα είναι ρεαλιστική, ώστε να εφαρμοστεί με γρήγορους ρυθμούς.

Στους τομείς των αποβλήτων και της γεωργίας, προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές μεθανίου το ταχύτερο δυνατό, θα πρέπει να παρέχουμε καινοτομία, να δώσουμε κίνητρα στις βιομηχανίες μας και να υιοθετήσουμε τις καλύτερες πρακτικές και διαθέσιμες τεχνολογίες. Είναι επίσης σημαντικό να παράσχουμε τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των αποβλήτων και να εξασφαλίσουμε ότι οι αποδεδειγμένες και αποδοτικές καινοτομίες θα εφαρμοστούν γρήγορα και θα ενταχθούν στις πολιτικές της ΕΕ για τη γεωργία.

Οι εκπομπές μεθανίου είναι παγκόσμιο ζήτημα και η αντιμετώπιση του αντίκτυπού τους στο κλίμα θα απαιτούσε διεθνή συνεργασία, οικοδόμηση γνώσεων και διαμοιρασμού των βέλτιστων πρακτικών. Δεδομένης της γρήγορης ανάπτυξης των τεχνολογιών παρακολούθησης και έκθεσης, το Ανεξάρτητο Διεθνές Παρατηρητήριο θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό θεσμό για τον εντοπισμό και την εξάπλωση καινοτομιών για το MRV.

Η παρουσίασή μου στο πρώτο σχέδιο της έκθεσης :" στρατηγική της ΕΕ για μείωση των εκπομπών μεθανίου ′′